BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

331 471 843

-2,78%

do 2022 r.

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 223

-1,48%

do 2022 r.

5 645

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

577

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 825

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

57

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Tczewa w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które stanowiły 24,2% wszystkich dochodów miasta. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składa się łącznie na 69,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Tczewa w 2023 r. były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal  87,8 mln zł i generowały 26,5% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 15,3 mln zł, a wiążące się w głównej mierze z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Tczewa w 2023 r.

Dochody Miasta Tczewa w 2023 r.

Dochody podatkowe Miasta Tczewa w 2023 r.

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 23.122.942,17 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 22.565.797,07 zł, co stanowiło 97,6% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto Tczew uzyskało na realizację zadań w obszarach:

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

327 188 720

-5,76%

do 2022 r.

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 142

-4,50%

do 2022 r.

5 526

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

616

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-649 594

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

340 449

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Miasto Tczew najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie na poziomie blisko 121,6 mln zł stanowiło 37,2% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Drugim obszarem pod względem wielkości wydatków były m.in. zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na te cele wydatkowano blisko 40,2 mln zł, co stanowiło 12,3% łącznych wydatków budżetu. Znaczący udział w strukturze wydatków miasta odegrały wydatki zrealizowane w obszarze pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny, zrealizowane łącznie na poziomie ponad 66,9 mln zł, tj. 20,4% łącznych wydatków budżetu. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało ponad 21,5 mln zł, co stanowiło 6,6% wydatków miasta.

Wydatki Miasta Tczewa w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie MIASTA NA KONIEC 2023 r.

71 001 421

-8,98%

do 2022 r.

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

1 333

-7,76%

do 2022 r.

4 283 123

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

6 350 406

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

21,42%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

86 032

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Tczewa na koniec 2023 r. wyniosło niewiele ponad 71 mln zł i stanowiło 21,4% wykonanych dochodów. Jest to spadek zadłużenia względem roku poprzedniego (2022) o ponad 7 mln zł. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Tczewa wg ostatniej zmiany w 2023 r.