SYSTEM OŚWIATOWY miasta

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY (stan na 30.09.2022 r.)

2164

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych nauczaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

102,12%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę w wieku 3 - 6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,07

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w placówkach prowadzonych przez gminę.

2,18

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w placówkach prowadzonych przez gminę.

5473

Liczba dzieci w szkołach podstawowych w placówkach publicznych i niepublicznych

116,98%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,69

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę.

6,43

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy MIEJSKIEJ TCZEW w 2023 r.

Grafika ,,Tczew''

W roku szkolnym 2022/2023 Gmina Miejska Tczew prowadziła 1 przedszkole publiczne oraz 9 szkół podstawowych:


Obsługą administracyjną i finansową wyżej wymienionych placówek zajmowało się Centrum Usług Wspólnych.


Ponadto w roku szkolnym 2022/2023 (stan na 30.09.2022 r.) funkcjonowały:


W 2023 r. dyrektorzy na bieżąco rozwiązywali doraźne problemy i wychodzili naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji. Wyzwaniami, z którymi szczególnie zmagały się szkoły były:

Organizacja szkół i przedszkoli w 2023 r.

Struktura szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

(stan na 30.09.2022 r.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

(stan na 30.09.2022 r.) 

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

778

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem 

(stan na 30.09.2022 r.)

591

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

(stan na 30.09.2022 r.)

187

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi

(stan na 30.09.2022 r.)

W roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było:

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

(stan na 30.09.2022 r.)

Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

(stan na 30.09.2022 r.)

Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności, zależy czego i w jaki sposób uczą się uczniowie, jakie podejmują decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. Dobór kadry to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. 


Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z:


Nauczyciele zatrudnieni w tczewskich placówkach oświatowych stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Proces dokształcania i samokształcenia prowadzony jest stale, czego dowodem są podejmowane przez nauczycieli działania w zakresie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

(stan na 30.09.2022 r.)

W roku szkolnym 2022/2023 (stan na 30.09.2022 r.) liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego kształtowała się następująco:


W stosunku do poprzedniego roku szkolnego w strukturze zatrudnionych nauczycieli nastąpiły poniższe zmiany:

projekty oświatowe realizowane w roku szkolnym 2022/2023

Nowości w szkołach – specjaliści w placówkach

Jednym z priorytetów w trosce o kondycje psychiczną dzieci i młodzieży od 1 września 2022 r. było zwiększenie dostępności specjalistów w szkołach ogólnodostępnych:


Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Tczew, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniają uczniom specjalistyczną pomoc, podobnie jak w ubiegłych latach:

Kontynuacja realizacji Programów Rządowych

Szkoły prowadzone przez Miasto Tczew korzystały z programów wsparcia dla uczniów wdrożonych po okresie pandemii, związanych zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną, wsparciem bibliotek, rozwijania infrastruktury szkolnej czy wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne najnowszej generacji. 


Aktywny powrót uczniów do szkoły


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.


Aktywna tablica – rozwijanie infrastruktury szkolnej


Laboratoria Przyszłości – nowoczesna edukacja w polskich szkołach


Edukacja w czasie konfliktu zbrojnego na Ukrainie

działania na rzecz uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Nagrody Prezydenta Miasta Tczewa


Nagrody Dyrektora szkoły za wyniki w nauce i sporcie


Pomoc socjalna


Ogółem:

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych

Organizacja oddziałów integracyjnych

Organizacja nauczania indywidualnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Nauczanie indywidualne


Zindywidualizowana ścieżka kształcenia