GOSPODARKA i ład przestrzenny

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2023 r.:

1 094

-11,50%

do 2022 r.

4711

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

496

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

305

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2023 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Tczew stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego. 

Sprzyjające warunki dla prowadzenia biznesu, nawet w okolicznościach kryzysu gospodarczego, potwierdza stały wzrost liczby podmiotów wpisanych w 2023 r. do rejestru REGON (3% więcej wpisów niż w roku ubiegłym, łącznie 6.534 wpisów). Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Takie korzystne uwarunkowania mogą wpłynąć na rozwój biznesu i zachęcić do inwestowania w tej okolicy.

W 2023 r. wysokość wpływów z podatków PIT i CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.094,00 .

Wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów w 2023 r.

Wejście główne do urzędu miasta Tczewa.

Oferowane Formy wsparcia dla przedsiębiorców w 2023 r.

Miasto Tczew oferowało potencjalnym inwestorom następujące formy wsparcia (doradztwo - bezpłatne porady, wydarzenia tematyczne, kampanie medialne i szkolenia):

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie działalności Domu Przedsiębiorcy w Tczewie Wsparcie dla inwestora. Gmina Tczew, www.facebook.com/dptczew 

Zdjęcie grupowe osób trzymających nagrody i wyróżnienia.

Przedsiębiorca roku 

15 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Tczewie rozstrzygnięto konkurs „Przedsiębiorca roku 2022” organizowany już po raz XI przez Prezydenta Miasta Tczewa. Nagrody przyznawane są corocznie dla wyróżniających się na tczewskim rynku przedsiębiorców. 

W 2023 r. nagrodzeni zostali przedsiębiorcy w kilku kategoriach, mikro oraz małe przedsiębiorstwa, a także debiut roku, inwestycja i inwestor roku. Pod uwagę wzięto następujące kryteria: solidność i jakość poparte dobrą opinią klientów, dbanie o zachowanie tradycji rzemieślniczej, kupieckiej etc., posiadanie innych znaczących wyróżnień lub/i odnoszenie innych sukcesów o charakterze gospodarczym, zaangażowanie w sprawy miasta, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, dbałość o środowisko naturalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego.

Zdjęcie budynku ,,DOM PRZEDSIĘBIORCY''

Tydzień Przedsiębiorczości z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie 


Grafika ,,Tydzień przedsiębiorczości''
Grafika ,,Grunt na medal''

Grunty na medal 

Tczew znalazł się w II etapie konkursu „Grunty na medal” – X edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie.


W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 57 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. 12 czerwca 2023 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbył się II etap konkursu wraz z prezentacją nieruchomości przed komisją konkursową, podczas którego zostały zaprezentowane dwa tereny: Nowe Centrum Tczewa – działka należąca do Gminy Miejskiej Tczew o pow. 4,12 ha przy ul. Tczewskich Saperów (od strony południowej po dawnej jednostce wojskowej) oraz teren o pow. 24,92 ha po dawnych sadach w Bałdowie należący obecnie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z wymogami konkursu obie działki muszą mieć przeznaczenie pod działalność produkcyjną. 

Laureatami konkursu Grunt na Medal 2023 r. zostały wskazane tereny inwestycyjne przy ulicy Bałdowskiej oraz na terenie byłej jednostki wojskowej w Tczewie.

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. 


Zgodnie z wnioskami wynikającymi z uchwały nr XL/358/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa, większość starszych obowiązujących w mieście dokumentów planistycznych, ze względu na nieczytelność ustaleń oraz ich niewspółbrzmienie z obecną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. brak licznych parametrów, uzależnienie parametrów nowej zabudowy od zabudowy sąsiedniej, dużą dowolność interpretacji planu) oraz ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wymaga aktualizacji tj. „wygaszenia” starych dokumentów i uchwalenia nowych. 


W 2023 r. Rada Miejska w Tczewie przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa i podjęła trzy uchwały w sprawie uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną uchwałę zmieniającą obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Mapa pokazuje zakres przestrzenny zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonej w 2023r.

Zakres przestrzenny zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalonej w 2023 r.

Mapa przestawia rozmieszczenie na obszarze miasta Tczewa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2023r.

Rozmieszczenie na obszarze miasta Tczewa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2023 r.

24

Liczba MPZP 

obowiązujących obejmujących obszar całego miasta

3

Liczba planów 

uchwalonych1

Liczba zmienionych planów2235,06

Łączna powierzchnia JST objęta

MPZP (ha)

TERENY ZIELONE

Miasto Tczew to atrakcyjne miejsce dla miłośników wędrówek i sportu na świeżym powietrzu. 

1 274,29

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

7 439

Liczba krzewów posadzonych w 2023 r.

W 2023 r. w ramach budżetu obywatelskiego rozbudowano teren rekreacyjny wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

W ramach prac: utwardzono teren, wykonano nasadzenia drzew i roślin, zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci, stół do tenisa stołowego, grill oraz elementy małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci). 

Koszt zadania to 213.000,00 zł.

Park Piotrowo

W 2023 r. ukończona została miejska inwestycja na Osiedlu Bajkowym, w Parku Piotrowo u zbiegu ulic: Piotrowo, Andersena i Kubusia Puchatka. 

Inwestycja zakładała m.in. wykonanie alejek spacerowych, górki saneczkowej, elementów małej architektury - montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wiat, stołów, ławek, leżaków miejskich, hamaków, stojaków rowerowych, koszy na śmieci. Teren został doświetlony słupami oświetleniowymi z oprawami parkowymi.

Na blisko 2 ha terenu funkcjonuje miejsce do spokojnego relaksu i aktywnego wypoczynku.

Nasadzono 4.500 krzewów, do tego drzewa – kasztanowce, lipy, buki, trawy ozdobne, pnącza, byliny itd.  

Aby zobaczyć zwycięskie projekty kliknij tutaj.

Zabytki i dziedzictwo

Zdjęcie panoramy miasta Tczewa.

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa Realizacja w 2023 r.

Rada Miejska w Tczewie 25 maja 2023 r. podjęła uchwałę nr LVIII/686/2023 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru i znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta Tczewa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12 w Tczewie na remont stolarki drzwiowej (zewnętrznej) w budynku, w wysokości 3.871,75 zł.

REWITALIZACJA

rewitalizacja  parku MIejskiego

Koncepcja rewitalizacji polega na przywróceniu układu komunikacji w parku na podstawie dawnych map, zdjęć i śladów w terenie. Wszystkie alejki staną się ciągami pieszymi, zaś ruch rowerowy odbywać się będzie poza granicami parku.

Na polanie, w południowo – zachodniej części parku stworzona zostanie polana piknikowa z leżakami, altaną piknikową kawiarenką i placami zabaw dla dzieci.

W miejscu dotychczasowego amfiteatru powstanie letnia, niewielka scena dla kameralnych koncertów, zaś amfiteatralna polana po usunięciu obecnych siedzisk, wyposażona zostanie w mniej liczne drewniane ławki i leżaki, sprzyjające  wypoczynkowi i uczestniczeniu w ewentualnych występach. 

Oczko wodne otrzyma naturalne dno, które umożliwi posadzenie na brzegu roślin wodnych, bagiennych i nadbrzeżnych. Przywrócone zostaną nasadzenia, rosnących tam dawniej, wierzb płaczących przy półkolistych ławkach, po obu stronach zbiornika. 

W południowej, najmłodszej i nieco zacienionej części założenia parkowego powstanie ścieżka przyrodnicza. W tej części parku umieszczony zostanie plac zabaw dla młodzieży m.in. ze znacznych rozmiarów piramida wspinaczkową. Przy dawnej ścieżce rowerowej, znajdą się elementy ścieżki zdrowia, nieco dalej na północ, zaprojektowano siłownię na wolnym powietrzu oraz jaszcze jeden plac zabaw dla dzieci.

We wschodniej części parku, dawniej należącej do sąsiadującej z nim szkoły powstanie płytki zbiornik wodny, który dzięki systemowi niewysokich fontann stanowić będzie wodny plac zabaw dla dzieci. Tu również znajdzie się labirynt z niewysokich krzewów jako atrakcja dla dzieci.

O koncepcji parku miejskiego więcej tutaj: https://wrotatczewa.pl/park-miejski-mamy-koncepcje-rewaloryzacji