INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z infrastrukturą i gospodarką komunalną stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Tczewa. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

1 839,9 tys.

m3 wody dostarczonej gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym w Gminie Miejskiej Tczew

0,02 km

nowej sieci 

wodociągowej

50 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

99,1%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

2 074,9 tys.

m3 ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie Miejskiej Tczew

0,04 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

37 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

97,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Za gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. Więcej informacji o spółce znajduje się w zakładce Spółki kapitałowe


ODPADY KOMUNALNE

Bilansowanie systemu w 2023 r.

W ujęciu sprawozdawczym 2023 r. system gospodarki odpadami nie bilansował się. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto osiągnęło w 2023 r. wpływy w wysokości 15.251.242,40 zł. Wydatki na utrzymanie systemu w 2023 r. wyniosły zaś 15.959.277,74 zł. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała więc na kwotę 708.035,34 zł. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny za 2023 r. wyniosła  27,00 zł od osoby miesięcznie.

Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za 2023 r. wyniosła 81,00 zł od osoby miesięcznie.

W części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnieni byli właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj.: 2,00 złote od osoby miesięcznie. 

20 891,9650 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych (tony)

0,39

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w tonach)

13 442,2750 

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)

7 459,6900 

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

5 441,2130 

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości (tony)

1 712,1120 

Łączna masa odpadów

segregowanych dostarczonych 

do PSZOK i punktów skupu surowców wtórnych (tony)

Za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta odpowiada Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., która działa na terenie pięciu powiatów. Więcej informacji o spółce znajduje się w zakładce Spółki kapitałowe

wydatki na transport i łączność w 2023 r.

34 175 318

-17,55%

do 2022 r.

Wydatki Miasta Tczewa na transport i łączność w 2023 r. były czwartym najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2023 r. przez Miasto wyniosły 34.175.317,82, co stanowiło 10,45% ogólnej kwoty wydatków Miasta. Blisko 53,13% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2023 r.

9

Liczba linii 

autobusowych

0,34

Długość nowo wybudowanych

 ścieżek rowerowych (w km)

42

Liczba nowych 

lamp ulicznych

0,8

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

83

Długość linii 

autobusowych (w km)

1,7

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1 637

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych

2,4

Długość wyremontowanych chodników (w km)

W wydatkach bieżących największe kwoty przeznaczono na:

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano m.in. następujące zadania:

Pozostałe działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

ul. Zygmunta Starego

ul. Zygmunta Starego

Wiadukt

Wiadukt

KOMUNIKACJA MIEJSKA W TCZEWIE

Logo ,,Komunikacja Miejska Tczew''

Komunikacja miejska w Tczewie w 2023 r. funkcjonowała w oparciu o dwie umowy o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego obowiązujące od 01.01.2023 do 31.08.2023 oraz od 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. Obie umowy zawarte zostały z  Przewozami Autobusowymi Gryf Sp. z o. o. S. K. W okresie od stycznia do sierpnia wykonano pracę eksploatacyjną 880.658,90 wozokilometrów (średnio 110 082 wozokilometrów miesięcznie).

Grafika informacyjna dotycząca bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Tczewie.

Od dnia 1 września 2023 r. wprowadzono bezpłatne przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej w Tczewie.


Prezydent miasta na tle autobusu.

Zmianie uległ nieznacznie układ sieci komunikacyjnej:

Wszystkie te zmiany wpłynęły na wzrost liczby oferowanych pasażerom wozokilometrów. W okresie od września do grudnia 2023 r. wykonano pracę eksploatacyjną 487.483,80 wozokilometrów (średnio 121 871 wozokilometrów miesięcznie).

Wykres kołowy ,,Procentowy podział przychodu sprzedaży biletów brutto w 2023r.''
Wykres słupkowy ,,Przychód przewoźnika brutto ze sprzedaży biletów''

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2023 r.

9 570 482

-14,89%

do 2022 r.

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 1.674 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2023 r. przez miasto wyniosły 9.570.481,59, co stanowiło 2,93% ogólnej kwoty wydatków gminy. Ponad 30% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące. 

Największymi wydatkami bieżącymi były m.in.:

Pozostałe wydatki objęły wydatki majątkowe, w tym przede wszystkim:

1 223

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2023 r.

64

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2023 r.

85

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2023 r.

48

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2023 r.

17

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2023 r.

15

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2023 r.

0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

32,8

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2023 r. (ha)

2,5

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2023 r. (ha)


Gospodarowanie mieniem komunalnym - WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

W 2023 r. w Tczewie prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym na podstawie obowiązujących ustaw, w tym wiodącej ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta, a także zatwierdzonego budżetu gminy.


Rada Miejska w Tczewie podjęła 3 uchwały dotyczące mienia komunalnego: 


W 2023 r. Prezydent Miasta podjął również 197 zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami, najwięcej z nich dotyczyło wydzierżawienia i najmu nieruchomości (115 zarządzeń), użyczenia nieruchomości (27 zarządzeń) oraz ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (15 zarządzeń).


Dokładniejszy opis zarządzeń Prezydenta znajduje się w części raportu poświęconej Zarządzeniom Prezydenta Miasta.

Zdjęcie zabytkowego wiatraka przy ul. Wojska Polskiego

Autor: Jacek Cherek

W 2023 r. gminny zasób zwiększył się o 2 działki o powierzchni 600 m2 (zabytkowy wiatrak przy ul. Wojska Polskiego). Cena nabycia brutto wynosiła 459.250 zł.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

Pozostałe zadania związane z gospodarką nieruchomościami:

ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

Logo ,,Zakład usług komunalnych''

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie jest jednostką budżetową działająca na obszarze administracyjnym Miasta Tczewa. Zakład może prowadzić działalność na rzecz osób i podmiotów spoza obszaru administracyjnego miasta w zakresie określonym przez organ założycielski. Przedmiotem działalności ZUK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych miasta oraz  zarząd drogami miejskimi. 

Zakład wykonuje w szczególności m.in. zadania dotyczące sprzątania miasta, infrastruktury technicznej, rozbiórek obiektów budowlanych, targowisk, estetyzacji miasta, "Akcji Zima", wykonywania prac porządkowych  i wiele innych  (Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie z późn. zm.: Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.205 r. , Uchwała Nr XXXIX/445/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany statutu jednostki  budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Całokształtem działalności Zakładu kieruje Dyrektor, który ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Zakład realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych oraz posiadanych środków. 

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ I PONIESIONYCH WYDATKÓW W 2023 r.