INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych 

w 2023 r.:

32 827 701
-35,97%
do 2022 r.

Główne kierunki wydatków majątkowych Miasta Tczewa w 2023 r.

INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wiadukt drogowy nad linią kolejową 009.

Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową 009 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny – ulica Nowy Rynek


Dokonano rozbiórki istniejącego oraz budowę nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową 009 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny – ulica Nowy Rynek wraz z przebudową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. Dokonano kompleksowej przebudowy ok 373 mb ulic: Nowy Rynek, Pomorska, Południowa, Kolejowa, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wraz ze ścieżką rowerową.  W ramach inwestycji wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny,  dokonano remontu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej i sieci teletechnicznej.


Wartość wykonania w 2023 r.: 4.160.113,08 zł

Wiadukt drogowy nad linią kolejową 009.
Wiadukt drogowy nad linią kolejową 009.
Ulica Ceglarska.

Przebudowa ulicy Ceglarskiej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dokonano kompleksowej przebudowy około 653 mb ul. Ceglarskiej w Tczewie wraz z skrzyżowaniem ul. Nadbrzeżnej na długości ok 30 mb. W ramach zadania inwestycyjnego kompleksowo został przebudowany odcinek ul. Czyżykowskiej o długości ok 132 mb. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe i kanał teletechniczny. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Wartość wykonania w 2023 r.:  4.813.489,04 zł

Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica

Dokonano kompleksowej przebudowy około 396 mb ul. Zygmunta Starego w Tczewie wraz z skrzyżowaniami w jej ciągu. W ramach zadania inwestycyjnego kompleksowo został przebudowany odcinek ul. Królowej Marysieńki o długości ok 46,5 mb oraz dokonano remontu odcinka ul. Stefana Batorego na długości ok 57,75 mb. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe i kanał teletechniczny. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.


Wartość dofinansowania w 2023 r.:  5.000.000,00 zł

Ulica Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica.
 Ulica Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica.

Pozostałe kluczowe inwestycje gminne

„Zielony Tczew" – rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo

Przeprowadzono rewitalizację parku, który występuje na terenie dawnego folwarku. Teren ten pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla okolicznych mieszkańców. Wykonano alejki spacerowe o nawierzchni mineralnej. Zamontowano elementy małej architektury, takie jak:  urządzenia  zabawowe, altany, ławostoły, leżaki miejskie, ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Nasadzono zieleń wysoką i niską : drzewa, krzewy, trawy ozdobne oraz byliny. Teren został doświetlony słupami oświetleniowymi z oprawami parkowymi.  Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.


Wartość wykonania w 2023 r.:  2.204.851,82

Wartość dofinansowania:  2.000.000,00 zł

Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej

Celem inwestycji było zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców osiedla, rodzin z dziećmi korzystających z terenów zieleni po zajęciach szkolnych i przedszkolnych. W ramach zadania wykonano nasadzenia nowych drzew i krzewów takich jak: sosna kosodrzewina, tawuła szara, pięciornik krzewiasty, forsycja pośrednia oraz przesadzono z bryłą korzeniową drzewa już rosnące. Aby lepiej skomunikować przestrzeń  i  zwiększyć komfort z korzystania z nowej przestrzeni, wykonano nowe ciągi komunikacyjne, utwardzenia, chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej oraz obrzeża betonowe, obrzeża kamienne, obrzeża gumowe, nawierzchnie żwirowo-piaskowe, nawierzchnię piaskowa na placu  zabaw. W ramach zadania dokonano  demontażu i montażu nowych urządzeń:


Wartość wykonania w 2023 r.:  229.276,00 zł

Panel muzyczny na placu zabaw na terenie zielonym przylegającym do ul. Grunwaldzkiej.
Regulamin placu zabaw.
Zdjęcie placu zabaw.
Mapa - Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do kanału Młyńskiego.

Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do kanału Młyńskiego

Zamontowano 5 separatorów  substancji ropopochodnych wykonany z betonu C35/44 o różnych wymiarach na 5 wylotach wód opadowych do kanału Młyńskiego.  

W wyniku poniesionych nakładów wybudowano:Całkowity koszt wykonania inwestycji: 505.493,10 zł