REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2023 r. przez Miasto Tczew w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Tczewa do roku 2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju.


Istotna część zadań prezydenta w 2023 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym w programach dedykowanych konkretnym zadaniom własnym.

23


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2023 r., 
w tym:
6

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym
1

z obszaru 

ładu przestrzennego

1

z obszaru

rewitalizacji4

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

STRATEGIA ROZWOJU TCZEWA do roku 2030

Podstawa prawna: 

Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 


Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz miasta w przyszłości. Budując kierunki rozwoju Tczewa przyjęto jako podstawę istotnie rozwijający się kapitał społeczny oraz wzmocniony w ostatnich latach potencjał materialny i gospodarczy. Rozwojowi gospodarczemu sprzyja korzystne położenie w dynamicznie rozwijającej się metropolii na szlakach komunikacyjnych regionu i kraju, zasoby obszarów przemysłowych oraz funkcjonowanie nowoczesnych zakładów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Cele strategiczne wyznaczone w dokumencie są następujące:

Cel 1: Wzrost gospodarczy

Działania te wypełniała w 2023 r. głównie działalność Domu Przedsiębiorcy. W ramach stałej współpracy z ekspertami mieszkańcy mogli skorzystać z porad doradcy podatkowego oraz doradcy prawnego. Porady te wykonywane są na życzenie mieszkańców, którzy zgłaszają się do Biura Przedsiębiorczości celem pomocy w prowadzeniu działalności lub z problemami prawnymi w tym zakresie. Jak co roku przedstawiono szeroką ofertę szkoleniowo – doradczą dla mieszkańców z okazji Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach działań informacyjnych, szkoleniowych odbyło się 6 prelekcji dla przedsiębiorców o tematyce ściśle związanej z zarządzaniem własną firmą. 

Pracownicy Domu Przedsiębiorcy w Tczewie wykonują marketing terenów inwestycyjnych poprzez promocję terenów inwestycyjnych i dążenie do pozyskania nowych inwestorów. W tym celu regularnie promowane są tereny inwestycyjne w Tczewie na portalach internetowych, również przy współpracy Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu. 

W ramach wspomnianej promocji terenów inwestycyjnych mających realny wpływ na wzrost gospodarczy miasta, zgłoszono do udziału w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal” dwie działki z miasta Tczewa (NCT oraz Tczew-Bałdowo – działka w Specjalnej Strefie Ekonomicznej). Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH. Jeden ze zgłoszonych gruntów na terenie Miasta Tczewa tj. działka Tczew-Bałdowo,  znalazła się wśród najlepszych z województwa pomorskiego. Sam udział w projekcie i dotarcie do półfinału pozwala na prezentację terenów inwestycyjnych największym inwestorom w Polsce. 

Cel 2: Wzmocnienie istotnych stref miasta

Realizacja celu koncentrowała się na kontynuacji działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta i Zatorza. W 2023 r. zakończyła się realizacja 5-letniego projektu rewitalizacyjnego, którego wartość ogółem wyniosła ponad 30.000,00 zł.  Miasto Tczew rozpoczęło przygotowania do pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na proces rewitalizacji. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030, odbył się szereg spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w celu wypracowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do realizacji. 

Wzmocnienie istotnych stref miasta odbywało się również poprzez wsparcie społeczne mieszkańców tego obszaru. Działał Klub Rodzinny Zatorze, który prowadziła organizacja pozarządowa wybrana w otwartym konkursie ofert. Cały rok organizowała ona zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży z tego rejonu. 

Centrum Wspierania Rodziny mieszczące się na ulicy Podgórnej 8, które pierwotnie miało zapewniać schronienie ofiarom przemocy domowej, w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, stało się schronieniem dla rodzin uchodźców uciekających przed działaniami wojennymi. 

Cel 3: Wzmocnienie systemu komunikacyjnego

Realizowano i zrealizowano szereg inwestycji drogowych, które mają wpływ na wzmocnienie sytemu komunikacyjnego miasta. Spośród zadań drogowych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zakończono kompleksową przebudowę ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica.  Inwestycja ta została dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W celu dopełnienia i kompleksowości prac na osiedlu Prątnica, złożono również wniosek o dofinansowanie do Rządowego Programu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Królowej Marysieńki. Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację tej inwestycji. 

Zakończyła się również kompleksowa przebudowa ulicy Ceglarskiej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Pozyskano również kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania związane z remontem ulicy Kwiatowej oraz budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Pomorskiej. 

Cel 4:Wzrost jakości mieszkalnictwa i usług

W zakresie wzrostu jakości mieszkalnictwa Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zrealizowało budowę pierwszego budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem i partycypacją mieszkańców. Budynek posiada 34 lokale mieszkalne wchodzące w skład systemu lokali mieszkalnych na wynajem. Każdy z najemców ubiegających się o mieszkanie był zobowiązany do wpłaty 30% partycypacji oraz 12-miesięcznej kaucji. Realizacja inwestycji wzbogaca ofertę dostępnych lokali mieszkalnych na terenie miasta.  Poczyniono również starania o rozpoczęcie inwestycji związanej z budową kolejnego takiego budynku na ulicy Sadowej. 

Powyższy cel dotyczy także podnoszenia jakości świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej i wspieranie zdrowego trybu życia, podnoszenie jakości usług lokalnych, w tym edukacji, kultury, sportu i rekreacji. 

Jak co roku Miasto dotowało w tym zakresie organizacje pozarządowe działające w zakresie rekreacji, sportu i wspierania zdrowego stylu życia. Działania dotyczące tego celu są przedstawione w raportach z realizacji programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, rozwoju kultury fizycznej czy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

Cel 5: Rozwój obywatelski

W zakresie wspierania rozwoju obywatelskiego w roku sprawozdawczym kontynuowana była także polityka dotacji miejskich, przeprowadzono kolejną edycję budżetu obywatelskiego wraz z konsultacjami społecznymi, odbyła się również publiczna debata nad budżetem miasta na 2024 r.

Program współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLIX/583/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.10.2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.


Cel: 

Program współpracy jest podstawowym dokumentem określającym cele, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację pomiędzy samorządem, a działającymi na terenie Gminy Miejskiej Tczew organizacjami pozarządowymi. Program współpracy stanowi element polityki społecznej i finansowej Gminy Miejskiej Tczew i organizacji pozarządowych dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. 


Realizacja w 2023 r.: 

Współpraca pomiędzy Gminą Miejską Tczew a organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach finansowych i pozafinansowych i opierała się przede wszystkim na przyznaniu dotacji na realizację określonych zadań w zakresie:

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu przedstawiono w zakładce Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

W 2023 r. w ramach programów o charakterze ogólnym kontynuowano realizację programu Karty Dużej Rodziny, którą opisano szerzej na dalszych podstronach Raportu

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Tczewa na lata 2021 - 2027.


Cel: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi długofalowy plan działania określający główne cele i kierunki rozwoju, służące zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Dokument ma charakter kompleksowy, stanowi projekt przyszłego funkcjonowania obszaru polityki społecznej w mieście. Systematyzuje działania oraz stanowi wytyczną postępowania sprzyjającą włączeniu społecznemu mieszkańców. Umożliwia koordynację realizowanych działań, ich monitorowanie oraz ocenę rezultatów dotychczas podejmowanych przedsięwzięć wraz z planowaniem dalszego rozwoju.


Realizacja w 2023 r.: 

Podejmowane były działania w następujących zakresach:

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXV/221/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny skierowany jest dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Tczew. Głównym celem Programu jest zintegrowane i zrównoważone wsparcie oraz pomoc rodzinom z dziećmi, w szczególności przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w naturalnym środowisku rodzinnym.

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie potencjału rozwojowego rodziny 

Cel Strategiczny 2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i ochrona osób jej doświadczających. 

Realizacja w 2023 r.: 

Program w 2023 r. realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie - zgodnie z założeniami i planami na wskazany rok. 

Program Rozwoju Sportu na lata 2019 - 2023Drużyny piłkarskie stojące na boisku.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.10.2019 w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019 - 2023

Cel: 

Program formułuje zasady i priorytetowe zadania publiczne w obszarze sportu, stanowiące zarazem deklarację współpracy miasta ze stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach partnerstwa i jawności. 


Realizacja w 2023 r.: 

Wspieranie klubów sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów; poprawa infrastruktury sportowe.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Podstawa prawna: 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023. 

Cel: 

Program miał na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób  z niepełnosprawnością uzyskanie czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad ww. osobami w formie maksymalnie 14 - dniowego pobytu całodobowego.


Realizacja w 2023 r.:

W ramach programu wsparcia udzielono 24 osobom:

Łącznie zrealizowano 322 dni opieki wytchnieniowej. Dofinansowanie na realizację usług wyniosło 101.767,71 zł, z tego wydatkowano 88.316,76 zł. 

Program "Opieka 75+"

Podstawa prawna: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizował program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka 75+"- edycja 2023. 

Cel: 

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Realizacja w 2023 r.:

Ze wsparcia w ramach Programu skorzystały 54 osoby. Na realizację Programu z dotacji celowej wydatkowano 134.411,00 zł, ze środków samorządowych 257.040,18 zł.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 jest finansowany ze  środków własnych gminy oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Cel: 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Realizacja w 2023 r.:

Na realizacje programu wydatkowano ogółem  599.275,00 zł, z dotacji celowej kwotę 460.465,39 zł, pozostała kwota 138.809,61 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.047 osób.

PO-PŻ „Podprogram 2021 Plus realizowany od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.”

Podstawa prawna: 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących. 

Cel: 

Program obejmuje pomocą osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, borykające się z różnymi problemami np. ubóstwem, niepełnosprawnością, bezdomnością oraz wielodzietnością.

Realizacja w 2023 r.:

W okresie od lutego do sierpnia 2023 r. zostało wydane 17.789,00 kg żywności o wartości 115.734,26 zł, pochodzącej z rezerw UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr L/607/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023 

Cel: 

Dokument obejmuje zadania na rzecz ograniczania stosowania substancji psychoaktywnych, działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz ograniczania zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi. 

Realizacja w 2023 r.: 

Zgodnie z założeniami Programu, podjęto m.in. następujące działania:

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO na lata 2020-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2020-2024 dla Gminy Miejskiej Tczew.

Cel:

Główne cele programu to: 

Realizacja w 2023 r.: 

Zgodnie z założeniami Programu realizowano powyższe cele.

Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr LVIII/688/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.05.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023 - 2025.

Cel: 

Cel główny programu to zapobieganie skutkom późno wykrytych wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących ba terenie miasta Tczewa w latach 2023-2025. Program jest adresowany do grupy dzieci w wieku 10 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Koszty realizacji programu zostały w całości sfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Tczew. Zabezpieczono 60.000  zł na każdy rok. Program obejmuje test przesiewowy 10 letniego dziecka ( w 2023  - rocznik 2013) oraz konsultację okulistyczną, edukację zdrowotną uczestnika Programu i rodzica lub opiekuna prawnego podczas wizyty. Ponadto test wiedzy przed i po edukacji. 

Test przesiewowy obejmował: 

Edukacja zdrowotna z zakresu promocji zdrowia poprzez przekazanie informacji na temat:

Realizacja w 2023 r.: 

W 2023 r. ogłoszono otwarty konkurs na wybór realizatora zadania. 

Realizator programu w 2023 r.: Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Tczewie ul. 30 Stycznia 55.

Programem objęto 119 dzieci i wydatkowano 15.900,00 zł

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej Tczew na lata 2018-2023 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Miejskiej Tczew na lata 2018-2023.

Cel: 

Cel główny programu to zwiększenie świadomości prozdrowotnej i edukacja zdrowotna mieszkańców. 

Realizacja w 2023 r.: 

Zgodnie z założeniami Programu realizowano powyższe cele.   

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. i zmienione uchwałą nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. oraz uchwałą nr XLVII/515/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2023 r.: 

W 2023 r. Rada Miejska w Tczewie przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i podjęła trzy uchwały w sprawie uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jedną uchwałę zmieniającą obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2021-2025"

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Tczew, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2023 r.: 

Realizowane były zadania z zakresu:


programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr  XXVIII/251/2021 Rady Miejskiej Tczewa z 25 lutego 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.  Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2023 r.:  

Miasto Tczew co 2 lata wykonuje raport z realizacji programu. Raport z wykonania programu za lata 2019-2020 przedstawiony został na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2022 r. Raport za lata 2021-2022 przedstawiony został na sesji w lutym 2024 r. 

Podstawowe zadania realizowane w 2023 r. to: 

Panorama Miasta Tczewa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tczew na lata 2022-2027

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIX/446/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Cel: 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew na lata 2022 - 2027 jest dokumentem opracowanym zgodnie z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. W ramach przygotowywania Planu wykonana została aktualizacja inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej Gminy Miejskiej Tczew oraz przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywności działań. Dla wybranego wariantu działań opracowano ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalono ponadto zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

Realizacja w 2023 r.: 

Zrealizowano zadania takie, jak:

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr LVII/746/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2023 r. 

Cel: 

Dokument zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; propozycję przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; propozycje możliwych do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; analizę zakresu współpracy z innymi gminami. 

 Realizacja w 2023 r.:  

Zadania realizowane przez GPEC: 

Rowerzyści na drodze rowerowej.
Rowery stojące w odpowiednim miejscu do przechowywania ich.

Strategia Polityki Rowerowej 2021-2030

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki rowerowej miasta Tczewa do 2030 r.

Cel: 

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej. Zgodnie z ww. dokumentem, Miasto Tczew ma duży potencjał do rozwoju komunikacji rowerowej przede wszystkim ze względu na nieduże odległości między poszczególnymi obszarami w mieście. Ruch rowerowy jest także postrzegany jako element zrównoważonego rozwoju miasta, dbałości o środowisko. Jest także rozpatrywany w kontekście możliwości rozwoju transportu współdzielonego i elektromobilności. Niniejszy dokument wyznacza wizję i cele do realizacji w ramach miejskiej polityki rowerowej na okres 2021-2030 w Tczewie. 

Realizacja w 2023 r.:  

Realizacja kampanii edukacyjnych i konkursów (Miło! w mieście oraz Rowerem do Pracy) wpływające na popularyzację ruchu rowerowego, bezpieczeństwo i wzrost udziału ruchu rowerowego. Budowa drogi rowerowej na ul. Kolejowej i wiadukcie Nowy Rynek. Prowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców. Zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu rowerowym. Wprowadzanie stref tempo 30 celem poprawy bezpieczeństwa. Uruchomienie wypożyczalni rowerów publicznych. Koszt realizowanych zadań to 44.847,20 zł (w tym 20.015,70 zł od sponsorów na nagrody w konkursie).

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032

Panorama miasta Tczewa.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej Tczew z dnia 22 grudnia 2016 r. 

Cel: 

Zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2023 r.: 

W 2023 r. wyroby zawierające azbest usunięto z terenu 14 nieruchomości w ilości 26,73 Mg. Realizacja programu współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

programy Z OBSZARU REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TCZEWA NA LATA 2016 – 2030 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030

Cel: 

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć  rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji  wyznacza 27 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W latach 2017 – 2022 aż 17 z nich zostało zakończonych, co stanowi 63 % ogólnej ich liczy. Były to głównie zadania realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie program w znacznej większości wyczerpuje zdiagnozowane w 2016 r. potrzeby infrastrukturalne mieszkańców, większa część przedsięwzięć została zakończona i osiągnęła zakładane wskaźniki. GPR wymaga aktualizacji, wpisania nowych zadań oraz modyfikacji tych niezrealizowanych, głównie pod kątem dążenia do osiągnięcia założonych wskaźników w sferze społecznej. Narzędziem do celu powinny być nowe przedsięwzięcia wspomagające dalsze zmiany społeczne. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. Odbył się szereg spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w celu wypracowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do realizacji, pierwszym etapem tego procesu był otwarty nabór nowych przedsięwzięć do realizacji.

Realizacja w 2023 r.: 

W 2023 r. opracowano dokument pn. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa. Ocenę aktualności sporządza się co najmniej raz na 3 lata zgodnie z systemem monitorowania i ewaluacji określonym w tym programie. Dokument powstał na podstawie analizy Raportów Monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji, które wykonywane są raz w roku od momentu uchwalenia programu, i przedkładane są Komitetowi Rewitalizacji oraz Radzie Miejskiej w Tczewie. Dokument w pełni sprawozdaje realizację programu. 

Dokument dostępny jest pod linkiem: Rewitalizacja Tczew.

gospodarka komunalna


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr LIX/514/2023 Rady Gminy Tczew z dnia 31 marca 2023 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także odławianie zwierząt i zawiezienie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.


Realizacja w 2023 r.: 

Działania obejmowały realizację następujących zadań:

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Program osłonowy „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 jest finansowany ze  środków własnych miasta oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.


Cel: 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:


Realizacja w 2023 r.:

Na realizacje programu wydatkowano ogółem  599.275,00 zł, z dotacji celowej kwotę 460.465,39 zł, pozostała kwota 138.809,61 zł to koszt Gminy. Programem dożywiania objęto 1.047 osób.