tczewska KARTA RODZINY wielodzietnejtczewska karta RODZINY wielodzietnej - informacje podstawowe

Uchwałą Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” na terenie Gminy Miejskiej Tczew od dnia 01.01.2014 roku został wprowadzony lokalny program zniżek pn. ,,Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej” dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Tczewa.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkującą na terenie miasta Tczewa (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim. 

Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadacza do korzystania z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez Prezydenta Miasta Tczewa. 

Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej https://wrotatczewa.pl/tczewska-karta-rodziny-wielodzietnej/   

Karta wydawana jest na okres 3 lat, z wyjątkiem osób uczących się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą jest wydana. 

Wydanie ,,Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” nie podlega opłacie. Duplikat wydawany jest odpłatnie.


W programie uczestniczy 21 instytucji oferujących zniżki. Partnerzy zgłaszając się do współpracy zawierają z Gminą Miejską Tczew porozumienia na czas nieokreślony. W przypadku chęci odstąpienia od programu przez podmiot udzielający zniżki, istnieje możliwość jego 2 tygodniowego wypowiedzenia. Każdy partner otrzymuje potrzebną mu  ilość plakatów z logiem Tczewskiej Karty Rodziny do umieszczenia w punkcie oferującym zniżkę.

591

Liczba wydanych kart ogółem w 2023 r.