sprawy społeczne I zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych ze sprawami społecznymi, rodziną i zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Tczewa. Do najważniejszych z nich należą:


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

66 976 748
-33,42%
do 2022 r.

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2023 r. wiąże się z kontynuowaniem działań przez Miasto Tczew związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że wpływ na malejącą tendencję ma znacząco odznaczający się w 2022 r. poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”), podczas gdy w 2023 r. wydatki te były zdecydowanie mniejsze, gdyż zadanie to przejął ZUS. Kluczowa część środków zrealizowanych przez miasto w 2022 r. dotyczyła również wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców oraz świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, podczas gdy w 2023 r. charakteryzowały się one znacznie mniejszą kwotą.

39 301 814

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

6 175 921

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

1 224 664

Wartość zadań związanych z usługami opiekuńczymi

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, czy ustawy o  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.   

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Logo ,,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej''

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. 

Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. MOPS wydatkował 55.745.301,57. Tak wysokie zmniejszenie wydatków w stosunku do 2022 r. spowodowane było m.in. przeniesieniem realizacji Programu 500+ do ZUS.

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Ośrodek są: 

W trakcie 2023 r. MOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki oraz inne świadczenia ze źródeł zewnętrznych, np. w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" czy Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej MOPS w swojej bieżącej pracy realizował gminne programy, projekty socjalne i działania środowiskowe, m.in. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Świadczenia wsparcia materialnego w 2023 r.

W 2023 r. do głównych kierunków dystrybucji środków z budżetu MOPS można zaliczyć:

Wsparciem Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w 2023 r. objętych było 4.091 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 5.628 osób:


Szczegółowa analiza wypłaconych świadczeń

Wsparcie w ramach rządowej tarczy energetycznej 

Dodatek elektryczny służący ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku, zgłaszają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Dodatek może otrzymać osoba, która korzysta z jednego z rodzajów źródeł ciepła: pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego. 

Dodatek gazowy - refundacja VAT służący ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Przysługuje, tym odbiorcom w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem. 

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Dodatek wypłacany na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

Zdjęcie przedstawia banknoty i żarówkę.
Zdjęcie dłoni pełne węgla.
Program "Dodatek na inne źródła ciepła".
Plakat "DODATEK ELEKTRYCZNY".
Program "Dodatek węglowy".

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2023 r.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Mieście Tczew w 2023 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2023 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej.

zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2023 r.

Poza pomocą finansową, w naturze oraz pomocą usługową, formą wsparcia realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.

W 2023 r. pracą socjalną objęto 1.476 rodzin, w tym 2.992 osoby. Pracownicy socjalni brali udział w 80 posiedzeniach dotyczących omówienia sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Pracownicy socjalni zawarli lub kontynuowali z rodzinami/osobami łącznie 77 kontraktów socjalnych (102 osoby), celem podjęcia działań na rzecz poprawy własnej sytuacji życiowej. W ramach kontraktu socjalnego usamodzielniło się 15 osób w 9 rodzinach.

Projekt socjalny jest bardzo przydatny w podniesieniu kompetencji rodzicielskich w rodzinach z problemem opiekuńczo – wychowawczym, jednocześnie doprowadzając do rozwiązania istniejących problemów w rodzinie, z którymi one sobie nie radzą. Tworzone projekty socjalne to w dużej mierze kwestia wyobraźni i kreatywności pracownika socjalnego:

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, opiekę higieniczną nad podopiecznym i jego otoczeniem, zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza oraz zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem. 

W 2023 r. ze wsparcia usług opiekuńczych skorzystało 169 osób. W okresie tym zrealizowano 31.274 godziny usług opiekuńczych na łączną kwotę 789.201,29 zł. Koszt jednej godziny wyniósł 29,67 zł. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.199 kontroli świadczonych usług opiekuńczych.

Zdjęcie przedstawia osobę na wózku inwalidzkim oraz drugą idącą obok niej.
Zdjęcie przedstawia osobę, która trzyma w dłoni piłeczkę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez osoby z kwalifikacjami do zawodu m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego lub terapeuty zajęciowego.

Usługi specjalistyczne dla dzieci świadczone były przez wyłonione w ramach konkursu ofert Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało 31 dzieci (29 rodzin). Koszt jednej godziny usług wyniósł 55,00 zł. Zrealizowano 5.033,5 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 276.842,50 zł.

Z usług specjalistycznych dla osób dorosłych skorzystało 8 osób. Koszt jednej godziny usług w 2023 r. wynosił 43 zł. Zrealizowano 563 godziny usług opiekuńczych na łączną kwotę 24.209,00 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Miasto Tczew otrzymało dotację na 2023 r.  w wysokości 134.411 zł.

Ze wsparcia w ramach Programu skorzystały osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w programie tj. 54 osoby. Na realizację Programu z dotacji celowej wydatkowano 134.411 zł, ze środków samorządowych 257.040,18 zł.

Grafika ,,Program Opieka 75+''

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego na kwotę 101.767,71 zł, z tego wydatkowano 88.316,76 zł. Wsparcia udzielono 24 osobom. Łącznie zrealizowano 322 dni opieki wytchnieniowej.

Program miał na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób z niepełnosprawnością uzyskanie czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad ww. osobami w formie maksymalnie 14 - dniowego pobytu całodobowego, który realizowany był w Zespole Opiekuńczym w Tczewie, ul. Niepodległości 10. 

Grafika ,,Program Opieka Wytchnieniowa''

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Łącznie wydatkowano kwotę 41.970,70 zł. Otrzymane dochody za Mieszkania Chronione w 2023 r. (m.in. odpłatności mieszkańców) wyniosły 28.573,36 zł, co oznacza, że koszty gminy po odliczeniu dochodów wynoszą 13.397,34 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami z dnia 28 lipca 2023 r. w ustawie o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowa instytucja Mieszkanie Chronione została zastąpiona Mieszkaniem Wspomaganym

W 2023 r. ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Tczewie z powodu bezdomności skorzystało 96 osób (86 mężczyzn i 10 kobiet). Z osobami bezdomnymi realizowano 42 kontrakty socjalne określające działania mające na celu wyjście z bezdomności.

Skierowano do schronisk dla osób bezdomnych 68 osób. W ramach prowadzonej pracy socjalnej 8 osób usamodzielniło się, 13 osób złożyło wniosek o przydział lokalu z zasobów miasta na 2024 r., a 2 realizowały prace społecznie użyteczne.

Pomoc finansowa jaka została udzielona osobom bezdomnych w 2023 r.

Prace społecznie użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia, a także do prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia. 

Koordynatorem prac jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. W 2023 r. utworzono 27 stanowisk pracy. Do prac społecznie użytecznych realizowanych w okresie od kwietnia do listopada 2023 r. zakwalifikowano 37 kandydatów. Ich realizacja odbywała się w siedemnastu podmiotach.

Prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych realizowane były od 03.04.2023 r. do 30.11.2023 r. Łączna kwota świadczeń pieniężnych wypłacona osobom bezrobotnym wyniosła 86.165,00 zł, z tego środki Gminne - 34.466,00 zł oraz Fundusz Pracy - 51.699,00 zł. 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie: 

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Na realizację programu wydatkowano ogółem 599.275,00 zł, z tego:

Programem dożywiania objęto 1.047 osób, w tym 2 dzieci skorzystało z posiłków w oparciu o decyzje dyrektorów szkół.

Grafika ,,Posiłek w szkole i w domu''

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał ze środków samorządowych kwotę 2.993.050,00 zł, z czego wydatkował 2.983.973,04 zł dla 147 dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz 71 dzieci umieszczonych w placówkach. W 2023 r. z terenu Tczewa w Rodzinach Zastępczych umieszczono 32 dzieci, natomiast 32 dzieci opuściło Rodziny Zastępcze. W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych umieszczono 17 dzieci, natomiast 5 dzieci opuściła Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Program oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, doświadczających najgłębszych form ubóstwa.

W ramach realizacji Program POPŻ w okresie od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r. zostało wydane 17.789,00 kg żywności o wartości 115.734,26 zł.

Grafika ,,Program operacyjny, pomoc żywnościowa''

MOPS wypłacił wynagrodzenie z ww. tytułu 14 opiekunom. Na realizację zadania zleconego wydatkowano kwotę 54.686,45 zł.

Otrzymana dotacja w wysokości 3.741,00 zł została wydatkowana w kwocie 3.085,64 zł. W w/w zakresie wydano 183 decyzji (w tym 144 przyznających).

MOPS w Tczewie sprawił 7 pogrzebów (w tym 2 pochówki dzieci martwo urodzonych), na łączną kwotę 23.197,00 zł. ZUS dokonał zwrotu w formie zasiłków pogrzebowych w wysokości 11.397,00 zł. Gmina poniosła koszty w kwocie 11.800,00 zł. 

Inicjatywa ma na celu integrację osób wykluczonych ze środowiskiem, ale przede wszystkim jest elementem wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej. Praca w formie wolontariatu odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie.

Świadczenie usług wolontariackich w 2023 r.

Zdjęcie ,,#JESTEMWOLONTARIUSZEM, #JESTEMWOLONTARIUSZKĄ''

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny.

W 2023 r. zatrudnionych i wykonujących zadania asystenta rodziny było 6 asystentów.

Zdjęcie przedstawia dłoń z parasolką z papieru.

Na terenie miasta Tczewa w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. podejmowano działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową w Tczewie świadczyli profesjonaliści realizujący zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w najbliższym otoczeniu osób i rodzin dotkniętych tym problemem.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie wchodzą przedstawiciele: instytucji działających w obszarze przemocy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Prokuratury, Policji, Oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Urzędu Miejskiego. W skład Grupy Diagnostyczno-Pomocowej wchodzą: pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz funkcjonariusz Policji.

Podmioty wszczynające procedury ,,Niebieskie Karty” przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego

Procedury „Niebieskie Karty’’ prowadzone w rodzinach w 2023 r.

Pomoc Instytucjonalna 

Zespół Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10:

Koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczego 2023 r. wyniósł 1.775.057,54 zł. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystało 48 osób. Odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym w 2023 r. wyniosła 1.391.358,39 zł.

Z usług Dziennego Domu Pobytu w ciągu roku skorzystało 65 osób (42 osób na 8 godzin, 23 osób na 4 godziny). Koszty utrzymania Dziennego Domu Pobytu w 2023 r. wyniosły 941.871,89 zł. Odpłatność za pobyt w DDP w 2023 r. wyniosła 204.834,44 zł.

Klub Senior+ działający przy ul. Niepodległości 10 prowadzi działania dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew w wieku 60+.

Klub Senior + w roku 2023 był czynny cztery razy w tygodniu (poniedziałki, środy, czwartki i piątki) od godziny 9:00 do godziny 14:00 , po 5 godzin dziennie. W 2023 r. z tej formy aktywności skorzystało 33 mieszkańców Tczewa

Na Zespół Opiekuńczy (łącznie z kuchnią i magazynami) ze środków samorządowych wydatkowano 3.180.991,88 zł. 

Grafika "Senor+".
Seniorzy na świeżym powietrzu podczas zajęć.

Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B i C

ŚDS typu A przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którego istotą jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Środowiskowe Domy Samopomocy zlokalizowane przy ulicach: Nowowiejskiej, Armii Krajowej, Chopina, Elżbiety i Niepodległości posiadają 100 miejsc, natomiast ŚDS przy ul. Grunwaldzkiej - 25 miejsc.

Logo ,,Środowiskowy dom samopomocy w Tczewie''

Powiatowe Domy Pomocy 

PDP są instytucjami, które oferują różnorodne usługi mieszkańcom danego powiatu, zwłaszcza tym, którzy potrzebują pomocy ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę lub trudną sytuację życiową.

W 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 65 osób. Gmina Miejska ponosiła częściową odpłatność za 62 osoby, natomiast 3 osoby pokryły same 100% kosztów. Odpłatność gminy za pobyt wyniósł 2.854.559,99 zł.

Fundusz Solidarnościowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Miasto Tczew w 2023 r. otrzymał dofinansowanie w ramach MODUŁU II do opłat abonamentowych 200 opasek zakupionych w ramach Programu w 2022 r. W sumie ze wsparcia skorzystało 211 osób

Na realizację MODUŁU II pozyskano środki w wysokości 44.499,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 40.700 zł, z czego 8.140 zł stanowił wkład własny.

Grafika ,,Wspieraj Seniora''

Głównym celem Programu było zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. 

Łącznie do programu przystąpiło 105 osób niepełnosprawnych, zatrudniono 67 asystentów osobistych na podstawie umowy zlecenia, zrealizowano 15.688,5 godziny usług asystencji osobistej. Wysokość pozyskanych środków finansowych wyniosła 615.978,00 zł, z tego wydatkowano 599.950,13 zł.

Grafika ,,Ministerstwo rodziny i polityki społecznej''

Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie powierzono prowadzenie postępowania oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”.

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 90 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”.

Grafika ,,Czyste powietrze, zdrowy wybór''

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu zamierza wspierać się aktywnym udziałem sektora organizacji pozarządowych w realizacji różnorodnych działań mających na celu wsparcie mieszkańców oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. W tym zakresie planuje się dalszy rozwój form współpracy i budowanie relacji partnerskich z organizacjami pozarządowymi.

Dokładniejszy opis zadań zrealizowanych w ramach pożytku publicznego znajduje się w części raportu dotyczącej Współpracy z NGO

wsparcie dla ukrainy

Grafika ,,#Tczewpomaga Ukrainie''

Wsparcie realizowane w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

3 czerwca na Os. W.Witosa odbył się piknik polsko – ukraiński zorganizowany przez “Klub in tempo nova szybki szlak do integracji polsko – ukraińskiej” oraz seniorów z Klubu Senior+

Plakat ,,Piknik polsko-ukraiński na Górkach''

„Pomorskie z Ukrainą”


Centrum Kultury i Sztuki od stycznia do czerwca 2023 r. realizowało projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14.1 integracja Imigrantów, projekt pn. „Pomorskie z Ukrainą”.

Ogłoszono nabór na zajęcia teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W ramach projektu od lutego 2023 r. realizowane były bezpłatne warsztaty artystyczne.

Zdjęcie dziecka z napisem Pomorskie z Ukrainą.

Wieczór poezji ukraińskiej


24 lutego o godz. 19:00 odbył się wieczór poezji ukraińskiej w Klubie Muzycznym CKiS. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali twórczość współczesnych poetów ukraińskich.

Grafika ,,Wspieram Pokój''

zdrowie

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach OCHRONY ZDROWIA:

1 846 941
+17,06%
do 2022 r.

Ochrona zdrowia to sektor, w którym zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany a dostępne środki często są niewystarczające dla zaspokojenia wielu potrzeb. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych miasta, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, zwłaszcza ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem były zadania określone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  oraz wydatki  związane z realizacją programów polityki zdrowotnej.

Program poświęcony przeciwdziałaniu alkoholizmowi w założeniu uwzględniał tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Grafika przedstawia przekreślona butelkę i młotek aukcyjny.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2023 r. wyniosły ponad 1,8 mln, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. 

Pozwoliło to m.in. na działalność świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie. W szczególności działania te obejmowały:

Znak zakazu z narysowaną butelką i kieliszkiem do wina.

BADANIA PROFILAKTYCZNE

W Mieście Tczew podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do bezpłatnych badań mammograficznych.

Grafika promująca bezpłatne badania mammograficzne.
Grafika promująca bezpłatne badania mammograficzne.
Grafika promująca bezpłatne badania mammograficzne.

Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023-2025

Program w całości finansowany przez Gminę Miejską Tczew. Realizatorem jest Przychodnia Rogowscy w Tczewie.

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę na badaniu lekarskim wzroku.

VI Powiatowy Festiwal Zdrowia „Żyj zdrowo i bez nałogów”

Organizatorami Festiwalu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie.

Zdjęcie grupowe młodzieży podczas festiwalu zdrowia.
Dwie osoby z rysunkiem w ręce ,,ŻYJ ZDROWO''.
Żywność wy6dawana podczas festiwalu zdrowia.

„Rowerem do pracy” – edycja 2023

Konkurs ma na celu promocję roweru jako codziennego środka transportu. Pracownicy zatrudnieni w firmach z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa mieli szansę zawalczyć o lepszą kondycję, świeższe powietrze i miasto bez korków.

Grafika ,,Rowerem do Pracy'' - edycja 2023

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA)

18 listopada obchodzono Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 r., natomiast w dniach 18-24 listopada 2023 r. trwały obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach. Celem tych inicjatyw jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności.

Grafika ,, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach''

Stop depresji – niech zakwitną stokrotki

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Miejskiej Tczew zorganizował VII edycję wystawy pod hasłem „I Ty też możesz”. 

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2023 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

Dokładniejszy opis zadań zrealizowanych w ramach pożytku publicznego znajduje się w części raportu dotyczącej Współpracy z NGO