spółki kapitałowe z większościowym 

i mniejszościowym udziałem  gminy

spółki kapitałowe

spółki kapitałowe ze 100% udziałem miasta

Logo ,,Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego''

tczewskie towarzystwo budownictwa społeczneg0 sp. z o.o 


Tczew, ul. Hugona Kołłątaja 9 


Prezes: Arkadiusz Woźniak

Zatrudnienie w 2023 r.:  31 pracowników

Wykonane zadania inwestycyjne w 2023 r.

Logo ,,ZUOS Sp. z o. o. Tczew''

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SP. Z O.O.


Tczew, ul. Rokicka 5a


Prezes Zarządu: Maciej Jakubek

Zatrudnienie w 2023 r.:  150 pracowników


Wykonane zadania inwestycyjne w 2023 r.

Informacja z działalności Spółki - gospodarowanie odpadamI


Działalność Spółki w 2023 r. była dość stabilna i nie odnotowano większych problemów eksploatacyjnych oraz organizacyjnych. Dostarczany strumień odpadów zmieszanych komunalnych i surowcowych utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, co gwarantuje odpowiedni poziom przychodów. Wzrost kosztów działalności (cena energii elektrycznej, paliw i materiałów eksploatacyjnych) został całkowicie pokryty poprzez zwiększenie przychodów związanych ze zmianą cennika przyjęcia odpadów. Zakończenie budowy kwatery składowiskowej w Ropuchach zapewnia dalsze funkcjonowanie Spółki bez zagrożenia związanego z zagospodarowaniem frakcji balastowych niepalnych.

Logo ,,ZWIK TCZEW''

zakład wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o  


Tczew, ul. Czatkowska 8 


Prezes:  Marcjusz Fornalik

Zatrudnienie w 2023 r.:  123 pracowników

działalności Spółki 

Głównym przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie jest:


Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, a w szczególności


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie eksploatuje:


W celu zminimalizowania ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci, prowadzone są coroczne płukania sieci wodociągowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono parametry wody produkowanej i uzdatnianej w IV kwartale 2023r. Wyszczególniono w niej najistotniejsze parametry mające wpływ na jakość dostarczanej wody.

Parametry wody produkowanej i uzdatnianej w IV kwartale 2023 r.

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie eksploatuje sieć sanitarną o długości 157.809,65m. Sieć kanalizacyjna obsługuje mieszkańców Tczewa oraz okolicznych wsi. Wyposażona jest w dziewięć lokalnych przepompowni oraz jedną główną – „Czatkowy”, która znajduje się przed oczyszczalnią ścieków. W pełni zautomatyzowany system monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, prowadzoną z siedziby Zakładu oraz natychmiastowa reakcję w przypadku awarii. Ścieki doprowadzane są do głównej przepompowni ścieków "Czatkowy". Jest ona wyposażona w kraty rzadkie, na których zachodzi wstępny proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków. Na przepompowni zlokalizowanej jest również punkt zlewny dla samochodów asenizacyjnych.

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnię ścieków w Tczewie obowiązują   standardy określone dla oczyszczalni od 15.000 do 99.999 RLM. Uzyskane przez tczewską oczyszczalnię wartości spełniają zarówno wymagania zarówno dla obiektów  od 15.000 do 99.999 RLM, ale również bardziej zaostrzone wymagania w zakresie azotu ogólnego (≤10mg N/dm3) i fosforu ogólnego (≤1 mg P/dm3), które obowiązują  dla obiektów powyżej 100.000 MRL.

Efektywność oczyszczania ścieków w Tczewie w 2023r. 

 Kompostowanie osadu ściekowego powstającego na oczyszczalni ściekówInstalacja do tlenowego kompostowania odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków w Tczewie składa się  z następujących elementów:


Procesowi kompostowania poddawane są odpady wytworzone w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Do procesu kompostowania ww. odpadów wykorzystywany jest materiał strukturalny w postaci zrębek drzewnych. Mieszanie odpadów z materiałem strukturalnym odbywa się na placu kompostowni za pomocą ładowarki.

Po wymieszaniu obu składników mieszanka kompostowa trafia do boksu, w którym następuje formowanie pryzmy. Po usypaniu całej pryzmy, boks zostaje zamknięty membraną przy użyciu samobieżnej zwijarki, montowane są sondy pomiarowe (temperatury) i uruchamiany jest wentylator do napowietrzania w trybie automatycznym. Od tego momentu zostaje zapoczątkowany proces kompostowania, który trwa 6 tygodni. 

Produktem finalnym przetwarzania odpadów z oczyszczalni ścieków jest kompost w postaci humusu,  o barwie ciemnobrązowej, strukturze gruzełkowatej oraz zapachu leśnej próchnicy, który uzyskał stosowny certyfikat jako nawóz organiczny pn. „Kompost Pomorski”.

W 2023r. w kompostowni wytworzono 4.849,54 ton Kompostu Pomorskiego.


Stan realizacji inwestycji i remontów na koniec 2023r. wyniósł odpowiednio :

inwestycje:  3.085.405,41 zł, w tym: 

remonty:  868.246,09 zł

Logo ,,TCSIR''

TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.


Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a 


Prezes Zarządu:  Piotr Wojciechowski

Zatrudnienie w 2023 r.:  42 pracowników

działalności Spółki 

Przedmiotem działalności Spółki jest:


TCSiR Sp. z o.o. w Tczewie swoje zadania realizuje na trzech płaszczyznach, tj. w ramach:


TCSiR Sp. z o.o. w Tczewie podąża za trendami ogólnopolskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne dostępne dla szerszej grupy mieszkańców nie tylko miasta, ale powiatu i województwa, czy nawet całego kraju.