urząd miejski i jednostki budżetowe 

wydatki na administrację
publiczną w 2023 r.

21 572 080

+1,01%

do roku 2022

urząd miejski w tczewie

Dokumenty regulujące pracę miasta i Urzędu

Statut miasta tczewA

Statut Miasta uchwała Nr XXV/220/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Tczewie

regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego w Tczewie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Tczewie przyjęty zarządzeniem Nr 474/2022 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tczewie Regulaminu Organizacyjnego. 

W 2023 r. Regulamin Organizacyjny został zmieniony:

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/1120/regulamin

Zatrudnienie w Urzędzie miejskim w tczewie 2023 r.

W 2023 r. w  Urzędzie Miejskim w Tczewie zatrudniano 174 pracowników, w tym 171 pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2022 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 8 pracowników. Zatrudniono 13 nowych pracowników, zaś z 21osobami współpraca została zakończona. Zakończenie współpracy w głównej mierze odbywało się w związku z przejściem na emeryturę, zakończeniem okresu obowiązywania umowy lub na mocy porozumienia stron.

urząd w liczbach 

22 036 

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2023 r.


w tym:

7 621

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie 

28 023

dokumentów, wysłanych z Urzędu w    2023 r.

w tym:

1 461

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

87

spotkań Prezydenta z mieszkańcami Miasta

Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Tczewie  wydano 26.078 decyzji, największy udział w tej liczbie miał Wydział Budżetu i Podatków (22.767), drugim wydziałem ze znaczącym udziałem w ogólnej liczbie wydanych decyzji był Wydział Spraw Społecznych  (2.003). 

W 2023 r. wydano 2.565 zaświadczeń, z czego zdecydowaną większość stanowiły zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (1.259).

Wydano również 583 postanowień w tym aż 518 wydał Wydział Budżetu i Podatków.

Przygotowano też 10.965 odpisów i wypisów, z czego aż 10. 876 z nich wygenerowano w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Co więcej, w Urzędzie zostało zawartych 883 umów, w tym umów 30 umów zawartych z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych.

Jednostki budżetowe

szkoła podstawowa nr 1 

im. gen. Jana Henryka dąbrowskiego


Tczew, ul.  Czyżykowska 69


Dyrektor: Krzysztof Sibiga

Zatrudnienie w 2023 r.: 58 pracowników

sPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE 


Tczew, ul. Gdańska 2  


Dyrektor: Robert Kraska

Zatrudnienie w 2023 r.: 119 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 


Tczew, ul. Władysława Jagiełły 8


Dyrektor: Tomasz Szulc

Zatrudnienie w 2023 r.:  83 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ADAMA MICKIEWICZA 


Tczew, ul.  Obrońców Westerplatte 18


Dyrektor: Gabriela Makać

Zatrudnienie w 2023 r.:  61 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA STASZICA 


Tczew, ul.  Stoczniowców 15A


Dyrektor: Jan Kur

Zatrudnienie w 2023 r.: 44  pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚW. WOJCIECHA 


Tczew, ul.  Armii Krajowej 70   


Dyrektor: Bożena Dudzińska

Zatrudnienie w 2023 r.: 43 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.PŁK. STANISŁAWA DĄBKA 


Tczew, ul.  Marii Konopnickiej 11


Dyrektor: Iwona Kardasz

Zatrudnienie w 2023 r.:  107 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 


Tczew, ul.  Saperska 12


Dyrektor: Piotr Kaczmarek

Zatrudnienie w 2023 r.: 81 pracownikówSZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO


Tczew, ul.  Topolowa 23


Dyrektor: Lidia Wasielewska

Zatrudnienie w 2023 r.: 114  pracowników

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

Tczew, ul.  Jodłowa 6


Dyrektor: Jolanta Jank

Zatrudnienie w 2023 r.: 44 pracownikówcentrum usług wspólnych 

Gminy miejskiej tczew


Tczew, ul.  Kołłątaja 9


Dyrektor: Adam Konracki

Zatrudnienie w 2023 r.:  18 pracowników

fabryka sztuk 


Tczew, ul.  30 Stycznia 4 Dyrektor: Alicja Gajewska

Zatrudnienie w 2023 r.: 23 pracownikówŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

W TCZEWIe


Tczew, ul. ul. Armii Krajowej 55A lokal 1


Dyrektor: Gabriela Brządkowska

Zatrudnienie w 2023 r.: 24 pracowników

miejski ośrodek pomocy społecznej
Tczew, ul  ul. 1 Maja 8


Dyrektor: Julita Jakubowska

Zatrudnienie w 2023 r.:   103 pracowników

zakład usług komunalnych


Tczew, ul. Czatkowska 2e


Dyrektor: Przemysław Boleski

Zatrudnienie w 2023  r.: 78 pracowników