BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2023 r.:

3 014 202

-21,65% 

do 2022 r.

W 2023 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 3.014.201,80 zł. Zdecydowana większość wydatków w tym obszarze dotyczyła zadań realizowanych przez Straż Miejską funkcjonującą na terenie Tczewa.

Bezpieczeństwo w Mieście Tczewie w 2023 r.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY Miejskiej W Tczewie

4 060

Liczba przyjętych zgłoszeń od mieszkańców i przedstawicieli instytucji ogółem w 2023 r.

2 377

Liczba udzielonych pouczeń w 2023 r.

1 576

Liczba udzielonych pouczeń w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  w komunikacji w 2023 r.

2 560

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2023 r.

726

Liczba przeprowadzonych interwencji własnych w zakresie EKO patrolu w 2023 r.

4

Liczba przeprowadzonych patroli wspólnych z KPP Tczew w 2023 r.

W 2023 r. Straż Miejska w Tczewie udzieliła 2.377 pouczeń oraz nałożyła 2.560 mandatów karnych. Zarejestrowano w elektronicznym systemie ewidencji działań Straży Miejskiej e-mandat 10.981  interwencji zgłoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji oraz innych zgłoszeń. Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczyły głównie zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony obiektów komunalnych , ochrony spokoju i porządku oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Straż Miejska brała udział w następujących akcjach profilaktycznych:

Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszkę Straży Miejskiej podczas zajęć profilaktycznych w przedszkolu.
Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszkę Straży Miejskiej zabezpieczającą imprezę masową.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej podczas uroczystości.
Funkcjonariuszki Straży Miejskiej wraz z Mieszkankami Tczewa podczas Festynu Ogród Nadziei.
Plakat promujący akcję "Pies Twoim Przyjacielem".

Przeprowadzone Akcje PROFILAKTYCZNE straży miejskiej w tczewie w 2023 r.:


"W Tczewie ze Strażą Miejską Bezpieczniej" 

Program realizowany jest  w szkołach znajdujących się na terenie miasta Tczewa. Celem programu jest dążenie do wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu prawa, nauczania ich jak uczyć się, pracować oraz spędzać wolny czas bezpiecznie. Zapobieganie patologiom społecznym wśród nieletnich  oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami. Policją oraz innymi instytucjami. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów i wychowawców. Realizowany jest głównie w szkołach , przedszkolach przy współpracy z innymi instytucjami w zależności od potrzeb tych placówek. 


"Bezpieczna droga do szkoły"

W trosce o najmłodszych, którzy  rozpoczną nowy rok nauki, strażnicy miejscy kolejny raz prowadzili  akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.


"Kieruj bez procentów"- kampania społeczna skierowana do  młodzieży szkół ponadpodstawowych

Program ukierunkowany jest  przede wszystkim  na odpowiedzialności, jaka wynika z bycia kierowcą oraz wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka. Warsztaty mają na celu  przedstawienie realnych  konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających , zainicjowanie dyskusji dotyczącej faktów i mitów związanych z piciem, czy „syndromem dnia poprzedniego”, co w rezultacie prowadzi do zmiany postaw wielu uczestników ruchu drogowego w zakresie zachowania trzeźwości, zwłaszcza za kierownicą. Skonfrontowanie mylnych przekonań z prawdziwymi danymi oraz przekazanie  informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu, czy narkotyków. Każdy z uczestników ma możliwość  założyć alkogogle oraz narkogogle i osobiście przekonać się jak zmienia się spojrzenie człowieka na świat po spożyciu alkoholu i jak trudne w tym czasie jest kontrolowanie własnych odruchów i postrzegania otaczającej rzeczywistości.


"Stop agresji i przemocy”- program skierowany do uczniów  szkół podstawowych

Prelekcje stają  się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę poświęca się  tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi.


"Pies Twoim Przyjacielem"

Akcja przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach  czworonogów. Funkcjonariusze informują, że każdy opiekun  zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. Ponadto w miejscach publicznych, psa wyprowadza się na smyczy , a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu.


"Festyn Ogród Nadziei"

Strażnicy aktywnie uczestniczyli w  akcji charytatywnej promującej pomoc wszystkim podopiecznym tczewskiego hospicjum. Pamiętajmy, że dobro wraca, a tego typu działania propagują wśród społeczeństwa postawy altruistyczne i pokazują jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.


Pomoc osobom potrzebującym

Podstawowym założeniem pracy tczewskiej  Straży Miejskiej na rzecz  osób potrzebujących  jest przede wszystkim ścisła współpraca z MOPS, przewożenie  osób do placówek udzielających niezbędnej pomocy oraz monitorowanie miejsc w których mogą bytować . Strażnicy wszystkim proponują pomoc rozmawiają i namawiają do skorzystania ze wsparcia w różnej formie. Podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych uświadamiają je o zagrożeniach związanych nie tylko z zimnem , ale również z niewłaściwym ogrzewaniem pomieszczeń w których pomieszkują.


Akcja "Bezpieczne Ferie".
Zdjęcie przedstawia funkcjonariusza wykonującego obowiązki w zakresie pomocy potrzebującym.
Kontrola tczewskich nekropoli.
Akcja "Bezpieczny Przedszkolak"
Funkcjonariuszki Straży Miejskiej podczas Festynu Samorządowo Komunalnego.
Akcja "Bądź bezpieczny-świeć przykładem".
Akcja "Spalanie śmieci to nie tylko głupota, ale również wykroczenie".
Akcja "Bezpieczne wakacje".

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W Tczewie

35

Liczba akcji ratowniczo-gaśniczych OSP w 2023 r.

4

Liczba pożarów w 2023 r.

30

Liczba akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2023 r.

W ramach otrzymanego budżetu OSP wydatkowała środki na zakup paliwa, naprawę samochodów i sprzętu ratowniczego, zakup sprzętu ratowniczego, OC samochodu, szkolenie, ubezpieczenie i badania strażaków ratowników, badania techniczne samochodów i sprzętu, opłata za pomieszczenia OSP, zakup sortów mundurowych, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zdjęcie przedstawia dwóch ratowników ochotniczych na tle wozu strażackiego.
Wręczenie nagród dla wyróżnionych za szczególny wkład i zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową.
Wóz strażacki podczas akcji.
Zdjęcie przedstawia strażaka wręczającego prezent chłopcu.

JEDNOSTKA OSP UCZESTNICZYŁA W POKAZACH I ZABEZPIECZAŁA NASTĘPUJĄCE IMPREZY NA TERENIE MIASTA:

Zdjęcie przedstawia trzech Strażaków podczas akcji.
Zdjęcie przedstawia strażaków i chłopca podczas akcji społecznej w Tczewie.
Zdjęcie przedstawia dwa wozy strażackie.
Warta honorowa podczas uroczystości.
Zdjęcie przedstawia odwiedziny Strażaków w przedszkolu.
Uroczyste rzekazanie jednostce samochodu GBA.
Zdjęcie przedstawia odwiedziny Strażaków w przedszkolu.