Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego

WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

na realizację zadań publicznych 

w ramach pożytku publicznego w 2023 r.

 3 733 100

+11%

do 2022 r.

dotacje dla organizacji pozarządowych w 2023 r.

Uchwała nr XLIX/583/2022 Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 została przyjęta 27 października 2022 roku.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023  r. opierała się przede wszystkim na przyznaniu dotacji na realizację określonych zadań w zakresie:


Ponadto na terenie Gminy funkcjonują:

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu (Sport młodzieżowy)

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu (Sport seniorski)

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie  Przeciwdziałania  Patologiom Społecznym i Alkoholizmowi

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym: "Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie zjawiska uzależnienia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych"

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym: "Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe"

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym: "Bezpieczne wakacje  w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji –obozy, półkolonie, kolonie w 2023 r."

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Ochrony Zdrowia

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Pomocy Społecznej

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu  Działalności Wspomagającej Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu  Dofinansowania Wkładu Własnego

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Upowszechniania Turystyki

Wysokość przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej