GRUPA PORÓWNAWCZA

TCZEW W GRUPIE 23 GMIN MIEJSKICH,

BĘDĄCYCH RDZENIAMI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH MIAST SUBREGIONALNYCH

Jest to grupa jednostek samorządu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych wydzielona na podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk.

Z kim się porównujemy?

METODOLOGIA

Analiza porównawcza została przeprowadzona zgodnie z metodami statystycznymi rekomendowanymi przez OECD. Zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych - Unitaryzację, która polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu przez rozstęp. Otrzymana w ten sposób zmienna znajduje się w przedziale <0,1>. Zmienną można interpretować na dwa sposoby:

Przykład. Dla zmiennej Z_jst wynoszącej 0.75 odległość od wzorca wynosi (1 - Z_jst), a od antywzorca jest równa  Z_jst. W przypadku tego wskaźnika JST znajduje się trzykrotnie bliżej lidera (w odległości 0.75), niż najsłabszej jednostki (0.25).

Jak rozumieć wykres oceny?

Rozpatrzmy metodologię na podstawie przyrostu naturalnego na 1.000 mieszkańców w 10 wybranych miastach. 

Wartością minimalną w 2022 roku jest Miasto C charakteryzujące się przyrostem na poziomie -5,61, a maksymalną Miasto J mające przyrost na poziomie 2,49. Miasto C będzie więc przyjmowało wartość 0, a Miasto J wartość 1 na osi X.

Policzmy wartość wskaźnika dla Miasta I mającego przyrost na poziomie 0,11. Pozycja na osi X Miasta I jest równa różnicy pomiędzy Miastem I a Miastem C, podzieloną przez różnicę pomiędzy Miastem J a Miastem C. Przekładając to na wartości liczbowe, otrzymujemy (0,11 - (-5,61)) / (2,49 - (-5,61)). Wartość wskaźnika dotyczącego przyrostu dla Miasta I przyjmuje wartość 0,7062 na osi X. Sytuacja Miasta I jest sprzyjająca, znacznie bliżej mu do Miasta J niż do Miasta C. Analogicznie liczona jest zmiana, czyli pozycja na osi Y.